Obowiązek informacyjny operatora

Informowanie dotkniętych osób o przetwarzaniu i dostarczaniu danych osobowych do operacji przetwarzania przez rządowy urząd Republiki Słowackiej
zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27. April 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / EC
Rozporządzenie (UE) 2016 / 679 Parlamentu Europejskiego i Rady 27. April 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, uchylające dyrektywę 95 / 46 / WE ustanawia obowiązek podmiotu dostarczania podmiotowi danych informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, dla których przeznaczone są jego dane osobowe, gdy dane osobowe nie są uzyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Informacje te muszą zostać przekazane osobie, której dane dotyczą, najpóźniej w momencie uzyskania jego danych osobowych lub w odpowiednim czasie, w sposób jasny i zrozumiały oraz w taki sposób, aby mógł on rzeczywiście znać i rozumieć informacje.
Operator: IBL sro a IBL PTS k.s.
adres: Záhradná 334 / 7 058 01 Gánovce
Osoba odpowiedzialna: Stanislav Bafia
E-mail: info@ibl-pts.sk

Dane kontaktowe Biura Ochrony Prywatności

Adres: Biuro Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, 12 820, 07 27
Konsultacje dotyczące prywatności telefonu: wtorek i czwartek 8: 00 - 15: 00 + 421 2 323 132 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Porady dotyczące praw osób, których dane dotyczą

Operator w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania informuje osoby, których dane dotyczą:
 • prawo do żądania od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawa do poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia,
 • prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla legalności przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jego cofnięciem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
 • prawo do uzyskania informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy, bez względu na to, czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych, oraz ewentualne konsekwencje braku dostarczenia takich danych;
 •  prawo do uzyskania informacji, z którego źródła pochodzą ich dane osobowe, jeżeli nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, lub czy dane pochodzą z publicznie dostępnych źródeł
 • prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że ​​dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do takich danych osobowych i następujących informacji:
 • a. cel przetwarzania;
 • b. kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 • c. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • d. jeśli to możliwe, spodziewany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ich ustalenia;
 • e. istnienie prawa do wymagania od operatora sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • f. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • g. jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;

Oświadczenie o prywatności (gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych)

Wprowadzenie

Dostawcą tej witryny (domeny) www.ibl-pts.sk jest IBL PTS k.s, zwanego dalej „my”, „nas” lub „nasz”.
To gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych („Oświadczenie o ochronie prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane odwiedzających uzyskane za pośrednictwem tej witryny internetowej (zgodnie z definicją poniżej). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie konkretnej strony internetowej.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z tej witryny, skorzystaj z linku info@ibl-pts.sk
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Jako użytkownik nie musisz podawać żadnych danych osobowych podczas korzystania z tej witryny. Ta strona internetowa może jednak gromadzić dane osobowe, które użytkownicy dobrowolnie podają w określonym celu. W takim przypadku (tj. Jeśli witryna zawiera system lub aplikację, która jest używana do przetwarzania danych osobowych w określonym celu, np. Rekrutacja), odpowiedni administrator danych osobowych zażąda zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. ochrona danych osobowych i / lub odpowiednie informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostaną dostarczone przed lub po zebraniu lub przetworzeniu jakichkolwiek danych osobowych.
Niniejsza strona internetowa nie gromadzi ani nie przetwarza określonych kategorii danych osobowych (poufnych danych osobowych).

Informacje o wydarzeniach internetowych i sygnałach nawigacyjnych

Ta strona zbiera informacje o dzienniku, w tym adres IP, typ przeglądarki, język, czas dostępu i odsyłający adres internetowy.

Media społecznościowe

Niniejsza Witryna może zawierać linki do aplikacji lub usług społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie treści innym osobom (łącznie „Aplikacje mediów społecznościowych”). Wszelkie dane osobowe lub inne dane przesyłane do dowolnej aplikacji Social Media mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników Aplikacji społecznościowych, z niewielką lub żadną kontrolą nad tymi innymi użytkownikami. Z tych powodów nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, niewłaściwe użycie lub inne nieautoryzowane przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji przesyłanych do dowolnej aplikacji Social Media przez innych użytkowników.

Zabezpieczanie informacji

Stosujemy standardy bezpieczeństwa technicznego i operacyjnego dla wszystkich danych dostarczanych przez odwiedzających za pośrednictwem tej strony internetowej przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy według naszego uznania modyfikować lub uzupełniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności od czasu do czasu. W przypadku zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będzie ono obowiązywać w stosunku do Ciebie i Twoich danych od tego dnia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby zobaczyć, jak chronimy Twoje dane.

Prywatność dzieci

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności dzieci w interaktywnym świecie Internetu. Ta strona internetowa nie jest tworzona ani celowo kierowana do dzieci w wieku 18. Naszym celem nie jest gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących osób młodszych niż 18 od lat.