Zasady zwrotów i zwrotów

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Firma IBL PTS k.s  jako operator sklepu internetowego www.ibl-pts.sk (dalej „sprzedawca”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, należycie informuje konsumenta (dalej „kupujący”) o warunkach i sposobie realizacji prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej „reklamacja”), w tym dane dotyczące miejsca składania reklamacji oraz sposobu wykonywania napraw gwarancyjnych.
1.2. Ta procedura reklamacyjna znajduje się pod adresem www.ibl-pts.sk. Po zawarciu umowy kupna niniejsza procedura reklamacyjna staje się częścią dokumentacji umowy między sprzedającym a kupującym
1.3. Procedura reklamacyjna jest integralną częścią Ogólnych Warunków Handlowych, z którymi kupujący ma obowiązek zapoznać się przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
1.4. Kupujący wyraża zgodę na treść procedury reklamacyjnej poprzez zawarcie umowy kupna-sprzedaży i przejęcie towaru od sprzedającego

 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY SPRZEDAWANYCH TOWARÓW

2.1. Sprzedawca odpowiada za wady, które sprzedany towar posiada w chwili odbioru przez kupującego oraz za wady powstałe po przejęciu towaru w okresie gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2.2. Okres gwarancji na elementy używane (np. model demonstracyjny) wynosi 12 miesięcy.
2.3. Okresy gwarancyjne liczą się od daty otrzymania towaru przez kupującego. W przypadku, gdy zakupiony towar ma być oddany do eksploatacji przez innego przedsiębiorcę niż sprzedawca, okres gwarancji zaczyna biec dopiero od dnia oddania go do eksploatacji, jeżeli kupujący zlecił oddanie do eksploatacji nie później niż 3 tygodnie po przejęciu towar oraz należycie i terminowo zapewnił współpracę niezbędną do wykonania usługi (§ 621 Kodeksu Cywilnego).
2.4. Do okresu rękojmi nie wlicza się czasu od wykonania prawa z tytułu odpowiedzialności za wady do chwili, w której kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy po zakończeniu naprawy. W przypadku wymiany towaru okres gwarancji biegnie na nowo od otrzymania nowego towaru.
2.5. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu objęte okresem gwarancji wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancji.
2.6. Jeżeli przy zakupie towaru sprzedawca oferuje kupującemu nieodpłatnie dodatkowe towary jako prezent do sprzedanego towaru, to od klienta zależy, czy przyjmie oferowany prezent. Prezent nie jest przedmiotem sprzedaży, w związku z czym sprzedawca nie odpowiada za jego ewentualne wady. Jeżeli jednak sprzedawca wie o ewentualnych wadach prezentu, ma obowiązek poinformować o nich Klienta przy oferowaniu prezentu. Jeżeli prezent ma wady, o których sprzedawca nie poinformował klienta, klient ma prawo go zwrócić. Jeżeli Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy wszystko, co otrzymał zgodnie z umową, tj. również towar otrzymany w prezencie.

 

3. WYKONYWANIE PRAW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY (REKLAMACJE)

3.1. Kupujący jest zobowiązany do skorzystania z prawa odpowiedzialności za wadę bez zbędnej zwłoki po ujawnieniu się wady.
3.2. Kupujący ma prawo żądać sprostowania zgodnie z ustawą 250/2007 o ochronie konsumentów zgodnie z § 18 ust. 2, w każdym punkcie Sprzedawcy, w którym uwzględnienie reklamacji jest możliwe ze względu na charakter sprawy. Jeżeli charakter sprawy nie pozwala na skorzystanie z prawa naprawy u Sprzedawcy, Kupujący zwróci się do osoby upoważnionej (autoryzowanego serwisu) wskazanej przez Sprzedawcę, znajdującej się u Sprzedawcy lub w miejscu położonym bliżej kupujący. Określenie „charakter sprawy nie pozwala” oznacza brak możliwości odebrania reklamowanego towaru w sklepie (duży sprzęt AGD itp.), bezskuteczność załatwienia reklamacji ze strony kupującego. Dane kontaktowe autoryzowanych serwisów zostaną przekazane kupującemu przez sprzedającego.
3.3 Jeśli kupujący zgłosi reklamację w ciągu 12 miesięcy od zakupu produktu, sprzedawca (lub wyznaczona osoba) może rozpatrzyć reklamację odrzucając ją tylko na podstawie profesjonalnej oceny. Jeżeli sprzedawca (lub osoba wyznaczona) odrzuci reklamację zgłoszoną po upływie 12 miesięcy od zakupu produktu, sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego, do kogo może wysłać produkt do ekspertyzy zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów. Ekspertyza na potrzeby rozpatrywania reklamacji obejmuje również opinię osoby uprawnionej lub osoby upoważnionej przez producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych. Jeżeli wyznaczona osoba odrzuci reklamację, kupujący przekazuje ją do rozpatrzenia sprzedającemu.
3.4. Inne uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady tj. kupujący wykonuje prawo do wymiany towaru, prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz prawo do rozsądnej zniżki w dowolnym punkcie sprzedaży.
3.5. Sprzedawca lub osoba przez niego wskazana ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu potrzebnego na fachową ocenę wady. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni.
3.6. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Klientowi potwierdzenia przy składaniu reklamacji. Potwierdzenie to stanowi kopię protokołu reklamacyjnego. Jeżeli Klient złożył reklamację za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Sprzedawca ma obowiązek doręczyć Kupującemu potwierdzenie złożenia reklamacji pocztą elektroniczną bez zbędnej zwłoki, jeżeli jest mu to znane.
3.7 W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ustawowy termin przedawnienia rozpoczyna się z chwilą faktycznego doręczenia reklamacji.
3.8. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia pisemnego dokumentu o rozpatrzeniu reklamacji nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Ten pisemny dokument jest kopią protokołu reklamacyjnego.

4. OGÓLNE WARUNKI REKLAMACJI

Zgłaszając towar do reklamacji:
a) konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu lub udokumentowanie w inny niebudzący wątpliwości sposób, że towar został sprzedany kupującemu przez sprzedawcę
b) wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli została wydana
c) konieczne jest, aby towar spełniał wszystkie inne warunki reklamacji określone w karcie gwarancyjnej (nieuszkodzony mechanicznie, nieuszkodzony przez klęski żywiołowe, nienaruszone plomby itp.)
d) w przypadku dochodzenia przez Klienta uprawnienia wynikającego z rękojmi wykraczającego poza zakres rękojmi określony przepisami prawa, konieczne jest przedłożenie oryginału karty gwarancyjnej

 

5. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

5.1. Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia. Sprzedawca (lub osoba wyznaczona) decyduje o sposobie usunięcia wady i jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.
5.2. Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, jeżeli nie spowoduje to dla Sprzedawcy nieracjonalnych kosztów w stosunku do ceny Towaru towarów lub wagi wady.
5.3. Zamiast usunięcia wady, sprzedawca zawsze może wymienić wadliwy produkt na idealny, jeżeli charakter rzeczy na to pozwala.
5.4. Jeżeli jest to wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe używanie towaru jako towaru bez wad, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
5.5. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 30 dni, kupującemu przysługują takie same prawa jak w przypadku wady nieusuwalnej, tj. prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.
5.6. Jeżeli jest to wada nie do naprawienia, ale nie uniemożliwiająca prawidłowego korzystania z towaru, kupujący ma prawo do rozsądnej obniżki ceny produktu.
5.7. Jeżeli kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru lub prawo odstąpienia od umowy, to od kupującego zależy, z którego z tych praw skorzysta. Jednak gdy tylko wybierze jedno z tych praw, nie może jednostronnie zmienić tego wyboru.

 

6. TOWAR NIE PODLEGA NAPRAWIE GWARANCYJNEJ

Towar nie podlega naprawie gwarancyjnej ani wymianie, jeżeli został uszkodzony w następujący sposób:
a) mechanicznie
b) poprzez siłowe otwarcie, nieprofesjonalną interwencję
c) klęska żywiołowa
d) urządzenie nie było eksploatowane zgodnie ze standardowymi warunkami eksploatacji
e) podarty lub w inny sposób zatarty numer seryjny
f) sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli jego montaż nie został przeprowadzony prawidłowo i przez osobę uprawnioną, w przypadku produktów wymagających profesjonalnego montażu
g) znacznie zanieczyszczony oznacza materiał organiczny i nieorganiczny znajdujący się na towarach w nieproporcjonalnej ilości
h) jeżeli towar będzie nadal używany przez kupującego z wadą, w wyniku której nie będzie można jej usunąć lub dalszego stykania się wad, reklamacja nie zostanie uznana przez sprzedawcę

Sprzedawca stosuje pkt 6 dla towarów, których czas od zakupu jest dłuższy niż rok. Procedura ta jest zgodna z ustawą 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy o wykroczeniach.

 

7. SPECJALNE WARUNKI REKLAMACJI

7.1. W przypadku reklamacji towarów (komputer, telefon itp.) służących do przetwarzania, przechowywania, przesyłania informacji i danych, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt. 4, konieczne jest uczciwe oświadczenie kupującego, że wszystkie warunki licencji zostały spełnione były przestrzegane oraz że w oprogramowaniu towaru nie zainstalowano nielegalnego oprogramowania, w przeciwnym razie sprzedawca nie jest zobowiązany do uznania otrzymanej reklamacji.
7.2. Jeśli sprzedawca (osoba wyznaczona) odkryje, że reklamowany towar zawiera nielegalne oprogramowanie, nie jest zobowiązany do uznania otrzymanej reklamacji.
7.3. Sprzedający w przypadku reklamacji towaru nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę, uszkodzenie danych oraz danych podczas naprawy w autoryzowanym serwisie. Zaleca się, aby kupujący wykonał kopię zapasową wszystkich danych i informacji.
7.4. W przypadku tak zwanych towarów konsumpcyjnych (baterie, żarówki, filtry itp.) konieczne jest rozróżnienie okresu gwarancji od okresu użytkowania. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, ale żywotność jest na ogół krótsza (w zależności od okoliczności). Okres gwarancji obejmuje nagłe załamanie, a nie stopniową utratę pojemności.

 

8. ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

W przypadku braku zgody kupującego na sposób rozpatrzenia reklamacji lub domniemanego naruszenia jego praw, ma on prawo zwrócić się do sprzedającego z prośbą o dokonanie korekty. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do żądania Klienta zgodnie ze zdaniem poprzednim lub nie ustosunkuje się do takiego żądania w terminie 30 dni od dnia jego wysłania do Klienta, Klient ma prawo złożyć propozycję wszczęcia alternatywnego sporu uchwała w trybie § 12 ustawy Dz. 391/2015 Dz.U. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz w sprawie zmiany i uzupełnienia niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.
Właściwym podmiotem do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich ze sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny właściwy upoważniony podmiot prawny wpisany na listę alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem http: //www.mhsr.sk/); klient ma prawo wyboru, do którego z wymienionych alternatywnych podmiotów rozstrzygających spory się zwróci, przy czym nie ma to wpływu na możliwość wniesienia sprawy do sądu.